سمت تصویر نام و نام خانوادگی ایمیل
رئیس
آقای فتاح باقری
نائب رئیس اول
آقای حسن داداش زاده
نائب رئیس دوم
آقای مقصود شجاعی فر
دبیر
آقای مصطفی مشتاق پور
خزانه دار
آقای یونس فرشی احمدی
بازرس هیئت مدیره
آقای نورالدین برناوش